Find resources / Songs / Moe Moe Pepe (Samoan)

 


Moe moe pepe
Tumutumu o laau
A agi le matagi, e lue atu
Ma toe sau.
A gau le lala, pau i le moega
Malie oe pepe, i lau faaluega.

Moe Moe Pepe (Samoan)
Moe Moe Pepe (Samoan)