Tahi Lua Tolu

Tahi Lua Tolu Fa Lima
Popoki loa taku ika
Ono Fitu Valu Iva Hefulu
Toe tuku loa e au ke vili.
Taha ua tolu fa nima


(Tongan)
Taha ua tolu fa nima
Na’e fusi ‘eku ika
Pea ne u’u hoku nima
Peau tukuange ia
Kau lele au ki ‘uta
‘O ma’u e ki’i motu’a
‘Oma tau fangatua
Peau to au ki lalo
‘O fakafulofula.