Play song

Moe moe pēpi, moe moe rā
Ka hoki mai a māmā ākuanei
Moe moe pēpi, moe moe rā
Ka hoki mai a pāpā ākuanei

(Tune: Hush Little Baby, Don't Say a Word)